Statutêre Dienste

Logista Sekretariële Dienste BK wat deel is van die Logista groep van maatskappye, onder leiding van Dorothy Pretorius het die fasiliteite in plek om die volgende dienste te lewer:

Maatskappye

Artikel 25 van die Maatskappywet, Wet No 71 van 2008, soos gewysig, maak voorsiening dat sekere rekords (soos vereis in Artikel 24) van ‘n maatskappy by ‘n adres anders as die geregistreerde kantooradres gehou kan word.  Sodanige adres (“Location of Company Records” adres) moet by CIPC geregistreer word en aandui welke dokumente daar gehou word.

Ons kan die volgende dokumente ingevolge hierdie artikel hou:

 • Memorandum van Oprigting (“MOI”) en enige wysigings daaraan
 • Register en ander rekords van Direkteure
 • Register en ander rekords van Sekuriteite
 • Register en ander rekords van Lede vir Maatskappye Sonder Winsoogmerk
 • Besonderhede van Maatskappy Sekretarisse en Ouditeure

Die jaarlikse fooi vir bogenoemde diens beloop R1 750 (BTW uitgesluit), word in Meimaand gehef en is betaalbaar binne 30 dae na faktuurdatum.

Beslote Korporasies

Artikel 25 van die Wet op Beslote Korporasies, Wet No 69 van 1984, bepaal dat elke beslote korporasie ‘n amptelike adres aanwys, in besonder vir die betekening van regsdokumente, aflewering van meedelings en kennisgewings.  Die statutêre dokumentasie moet verder by sodanige geregistreerde kantooradres bewaar word.

Ons kan die pligte soos in die verlede namens ‘n kliënt nakom.  Die jaarlikse fooi vir bogenoemde diens beloop R1 100 (BTW uitgesluit), word in Meimaand gehef en is betaalbaar binne 30 dae na faktuurdatum.

Trusts

Artikel 5 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed, Wet No 57 van 1988, bepaal dat ‘n trustee ‘n adres moet registreer in besonder vir die betekening van regsdokumente, aflewering van meedelings en kennisgewings.  Verder moet die trustees die oorspronklike trustakte en magtigingsbrief in veilige bewaring hou.

Ons kan bogenoemde diens lewer.  Die jaarlikse fooi vir bogenoemde diens beloop R500 (BTW uitgesluit), word in Meimaand gehef en is betaalbaar binne 30 dae na faktuurdatum.

Algemeen

Indien u nie belangstel in die diens nie, moet u ons vroegtydig in kennis stel en reëlings tref vir die afhaal van die dokumente, en verandering van die geregistreerde adres na u eie adres.  U moet let op die verpligtinge van die Wet, aangesien prosedures deur ons uitgevoer moet word wanneer ons die finansiële state finaliseer.  Indien die rekords nie na behore bygehou word deur die kliënt nie, kan dit addisionele kostes tot gevolg hê.

Verdere dienste wat Logista Sekretariële Dienste BK namens u kan verrig, is:

 • Oprig van maatskappye;
 • Omskepping van beslote korporasies in maatskappye;
 • Spesiale besluite;
 • Verandering van direkteure en aandele oordragte;
 • Verandering van lede en ander inligting van die beslote korporasie;
 • Ander maatskappy en beslote korporasie veranderinge;
 • Trustvorming;
 • Wysiging van trusts;
 • Opstel van testamente;
 • Voorberei van jaarlikse maatskappy en beslote korporasie opgawes by CIPC.

Besoek gerus ons webtuiste www.logista.co.za, skakel ons by 012 362 1431of via epos dorothyp@logista.co.za, indien u enige navrae in die verband het.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

This entry was posted in Services and tagged , , . Bookmark the permalink.