Professionele Fooie

Hierdie nuusbrief het ten doel om die onderskeie fooie wat vir dienste wat ons gedurende die jaar aan u kan lewer, uiteen te sit. Behalwe waar anders aangedui word sluit alle kostes BTW uit.

Belastingadministrasie

Die koste van die diens beloop as volg:

  • Salaristrekkers wat nie voorlopige belastingpligtiges is nie                 R1,750 per jaar
  • Alle ander individue as bogenoemde                 R3,300 per jaar
  • Maatskappye, trusts en beslote korporasies                 R4,450 per jaar
  • Dormante maatskappye, trusts en beslote korporasies                 R1,000 per jaar

Die koste van die diens sal eenmalig gedurende Mei gefaktureer word en is betaalbaar binne 30 dae na faktuurdatum.  Geliewe noukeurig te let op welke dienste deel uitmaak van die administrasiediens en welke dienste spesifiek uitgesluit word.  Huidige belastingwetgewing het ons genoodsaak om die berekening van die tweede voorlopige belastingbetaling, wat voorheen deel uitgemaak het van die standaard administrasiefooi, nou apart te fooi gebaseer op ‘n tydbasis.  ‘n Lys van addisionele belastingdienste wat gelewer kan word met vasgestelde fooie, word ook in hierdie kennisgewing uiteengesit.

Geregistreerde kantoor en statutêre rekords adres

Die koste verbonde aan hierdie diens beloop, R1,750 per jaar vir maatskappye, R1,100 per jaar vir beslote korporasies en R500 per jaar vir trusts.  Die fooie sal eenmalig gehef word in Meimaand en is betaalbaar binne 30 dae na faktuurdatum.  Verdere inligting rakende hierdie diens word ook in hierdie kennisgewing uiteengesit.

Rekeningkundige-, oudit- en konsultasiedienste

Hierdie dienste word gefaktureer op die stadium wanneer die diens gelewer word en ons fooie word gebaseer op tyd wat spandeer word op sodanige dienste.

Addisionele belastingdienste

Die volgende addisionele belastingdienste sowel as die “standaard fooie” van toepassing op genoemde dienste, kan ook deur ons firma gelewer word: Die fooie aangetoon sluit BTW uit.

Aanwysings Tydbasis Stawende dokumente Tydbasis
met min fooi van R550 met min fooi van R400
Belastingklaring Tydbasis Paaiementreëlings R540
met min fooi van R750 Tweede voorlopige belastingbetaling Tydbasis
BTW registrasie Tydbasis met min fooi van R350
met min fooi van R3,600 Vrystelling Art. 21 Mpye Tydbasis
Beswaar Tydbasis met min fooi van R1,500
met min fooi van R600 Vrywillige derde betaling Tydbasis
Navraag Tydbasis met min fooi van R300
LBS-, SDL- en WVF-registrasie R1,500 Opdatering van Publieke Amptenaar R250
Registrasie as voorlopige belastingpligtige R300 IT14SD opgawe Tydbasis
Registrasie as belastingpligtige R400 met min fooi van R850
Allokasies R350 SAID Oudits Tydbasis
Bankopdatering R300 Naamsverandering R250
Deregistrasie vir inkomstebelasting, LBS of BTW R500 Administrasie om alle belastingtipes te kombineer R350
Uitstel van betaling R450

Opstel van testamente

Testamente word opgestel deur Logista Sekretariële Dienste BK wat deel is van die Logista groep van maatskappye.  Die koste verbonde aan die opstel van ‘n testament word gebaseer op tyd wat spandeer word op sodanige diens

Die fooie word gehef na finalisering van die testament en is betaalbaar binne 30 dae.

Inkomstebriewe

Hierdie skriftelike bevestigings deur Logista word somtyds deur banke en ander finansiële instellings verlang wanneer ‘n kliënt aansoek doen om finansiering.  Hierdie dienste word gefaktureer wanneer die diens gelewer word en fooie word gebaseer op tyd wat spandeer word met ‘n minimum fooi van R850 per inkomstebrief.

Ouditeursverklaring by aansoek om verband – maatskappye / beslote korporasies / trusts

Hierdie verklarings word verlang deur die verbandprokureurs waar ‘n maatskappy, beslote korporasie of trust aansoek doen om ‘n verbandlening.  Hierdie dienste word gefaktureer wanneer die diens gelewer word en die fooi beloop R2,750 per verklaring.

Geliewe daarop te let dat ons firma nog ‘n wye reeks van ander dienste ook verskaf.  Besoek gerus ons webtuiste www.logista.co.za of skakel ons by 012 362 1431of via epos info@logista.co.za, indien u enige navrae in die verband het.

 

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

This entry was posted in Finance and tagged , , . Bookmark the permalink.